Bộ KH&CN triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 19 nhằm cải thiện các chỉ số về đổi mới sáng tạo

Nhận thức được vai trò quan trọng của môi trường kinh doanh đối với sự thành công của tiến trình hội nhập, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đã đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Trong đó, mục tiêu về chỉ số đổi mới sáng tạo đến năm 2020 của nước ta phải đạt trung bình trong nhóm các nước ASEAN 5.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho từng bộ, ngành và địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện các giải pháp cải thiện từng chỉ số cụ thể về đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực hiện Nghị quyết 19 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực hiện Nghị quyết 19 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN

Ngày 24/2, Bộ KH&CN ban hành Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Theo đó Bộ KH&CN tiếp tục triển khai, thực hiện mạnh mẽ các nhiệm vụ và giải pháp:

Tăng cường hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá: Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro của hàng hoá và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Đề xuất Thủ tướng Chính Phủ xem xét bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ – TTg; Phối hợp với các Bộ rà soát, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với Luật.

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ – TTg; Triển khai Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Tăng cường hoạt động cảnh báo và đề xuất với các Bộ ngành xây dựng các biện pháp phòng vệ liên quan tới hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Hoàn thiện môi trường pháp lý phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy các mối liên kết trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp thông qua các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025”; Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ tiềm năng bắt đầu từ năm 2017; Tổ chức các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức hoạt động Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017, nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu công nghệ vào ứng dụng.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ: Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chuyển giao công nghệ nhằm khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hình thành các tổ chức nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp; liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, qua đó thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ đưa vào ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội.

Tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN

Đổi mới về tổ chức, chế quản lý và hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng cho nhà đầu tư. Tăng cường hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thu hút nguồn đầu tư vào các hoạt động sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ cho hàng xuất khẩu, đặc biệt ở các thị trường tiềm năng của Việt Nam; Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống sở hữu trí tuệ.

Triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác thẩm định đơn sở hữu trí tuệ” và các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin khác để tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hợp tác với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cung cấp các thông tin về chỉ tiêu sáng chế để phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu xếp hạng của môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xây dựng và triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO). Phấn đấu đến năm 2020, các chỉ số đổi mới sáng tạo đạt trung bình ASEAN 5; Triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được phân công.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số do Bộ KH&CN làm đầu mối; Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ số; xây dựng báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực trực tuyến.

Hùng Cường

Theo vietq.vn
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
24/04/2017 / Admin
Kinh doanh ô tô cũ đang ngày càng sôi động. Số lượng xe cũ khá phong phú và đa dạng, giá cả hợp lý. Nhiều người dễ dàng tìm cho mình 1 chiếc ô tô cũ chất lượng tốt và hợp túi tiền. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, họ có thể bị lừa, mất toi hàng trăm triệu đồng. >> Vụ 32 xe làm giả giấy tờ để đăng kiểm: “Hồn xe sang, da xe cỏ” >> Đăng kiểm phát hiện 32 xe sang đánh tráo biển số
24/04/2017 / Admin
Bộ KH&CN đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy KH&CN phát triển, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN.
24/04/2017 / Admin
Các loại mỹ phẩm đắt tiền sẽ mang lại hiệu quả làm đẹp nhanh chóng nhưng đi kèm với đó là nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Giờ đây chị em có thể yên tâm với cách làm đẹp hiệu quả từ những thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh.
24/04/2017 / Admin
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Birbeck (London, Anh) mới đây đã phát hiện ra tác hại của việc sử dụng điện thoại thông minh tới sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ của trẻ nhỏ.
23/04/2017 / Admin
Được bán với giá gấp 5 lần sản phẩm cùng loại tại Nhật, song nguồn gốc của trái cây này vẫn gây nghi ngờ với người tiêu dùng.
Tin đã đăng
Minh Long
Máy hút ẩm
HOLOGRAM
Cafe Trung Nguyên legend
HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU TP. HÀ NỘI
 Trụ sở: 80 - Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Giấy phép số 633/GP-TTĐT cấp ngày 01-10-2010
Lãnh đạo HATAP
Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Khoa
Phó chủ tịch: Nguyễn Đức Long
Phó chủ tịch: Phạm Bá Dục
Phó chủ tịch: Triệu Quang Thìn
logo.png
BIÊN TẬP NỘI DUNG
Đặng Hồng Quang
Phạm Hoàng Vũ
Email: bientap.hatap@gmail.com
Hotline: 09719.09783
® Ghi rõ nguồn "HATAP" khi đăng tải lại nội dung trên website này.